Accessibility

Kalendarz

lipiec 2021
npwścps
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Mini-galeria

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg

Nasi partnerzy

Gmina Skrwilno

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skrwilnie

Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Skrwilnie

Gazeta Skrwileńska

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 

 

Odwiedza nas

Dziś 3

Wczoraj 6

Tydzień 3

Miesiąc 172

Wizyt wszystkich 7100

Koncepcja przedszkola

Podstawa prawna:
1/ Rozporządzenie MEN z dnia 07.10.2009r w sprawie nadzoru pedagogicznego/Dz .U. Nr 168, poz 1324/.
2/Statut przedszkola

RAZEM
"Nasze przedszkole jest jak las, w którym
Nie wszystkie drzewa rosną razem.
Niech to dla ciebie będzie drogowskazem:
Nie wszystkie drzewa rosną razem... ."
 
.....Lecz wszystkie zgodnie szumią razem.

Charakterystyka Przedszkola

Przedszkole jest placówką gminną, do której mogą uczęszczać dzieci z terenu całej gminy Skrwilno. Przedszkole otwarte jest w godzinach 6,30-16,00.Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są do naszej placówki na prośbę rodzica Przedszkole prowadzi wczesne wspomaganie
Przedszkole prowadzi kuchnię, dzieci korzystają z trzech posiłków.
Przedszkole posiada ogród przedszkolny z nowocześnie wyposażonym sprzętem.

Wizja przedszkola

Przedszkole jest placówką bezpieczna, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości dziecka.
Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
Przedszkole uwzględnia w swoim działaniu potrzeby środowiska lokalnego.
Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku lokalnym.
Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną , kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

Misja przedszkola

Nasze przedszkole:
-zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo.
-tworzy warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka
-wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
-kształtuje postawy moralne i proekologiczne.
-promuje zdrowie fizyczne i psychiczne.
-przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka
-organizuje sprawne zarządzanie placówką
-analizuje i ocenia efekty swojej pracy .

Model absolwenta przedszkola
-dziecko kończące przedszkole a zaczynające naukę w szkole wykazuje:
 motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego
umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
umiejętność koncentracji uwagi
umiejętność współpracy w grupie
samodzielność
odporność na stres
tolerancję wobec innych
-posiada:
podstawową wiedzę o świecie
pozytywne poczucie własnej wartości
zdolność do obdarzania nauczycielki uwagą i porozumiewania się w sposób zrozumiały dla innych
wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia

-umie
cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję , gdy samodzielnie wykona pracę

-rozumie i zna:
prawa i obowiązki dziecka, respektuje prawa innych ludzi
zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
kulturę i dziedzictwo własnego regionu
symbole narodowe
potrzebę szanowania przyrody i środowiska 
-nie obawia się:
występować publicznie
reprezentować grupę, przedszkole
chwalić się swoimi pomysłami
wykazywać inicjatywę w działaniu
wyrażania swoich uczuć

Zasady pracy

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
zasada indywidualizacji,
zasada integracji,
zasada aktywności
organizowanie życia społecznego

Metody pracy

metoda prof. E. Gruszczyk Kolczyńskiej -dziecięca matematyka 
Metoda Dobrego Startu- metody przygotowujące do nauki czytania i pisania
metoda Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
opowieść ruchowa
Relaksacja
wierszyki do rysowania
Bajkoterapia
Drama
Techniki parateatralne
Burza Mózgów
Pantonima

Codzienne planowanie pracy

-Nasze cele wychowania i edukacji
-Aktualne pory roku
-Działania zorientowane na dziecko
-Święta i uroczystości w przedszkolu
-Tradycje

Przedszkole zgodnie z potrzebami rodziców i wyznawanymi przez nich przekonaniami religijnymi umożliwia dzieciom uczestniczenie w zajęciach z religii. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci innych wyznań.

Adaptacja dziecka w przedszkolu

Cele adaptacje

-Skrócenie procesu adaptacji dziecka w przedszkolu
-Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu PRZEDSZKOLE – DOM.
-Nawiązanie kontaktu z rodzicami w celu ułatwienia dalszej współpracy
-Poznanie się i integracja między rodzicami.

WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI

Placówka jest otwarta na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną.

WSPÓŁPRACA ZESPOŁU PEDAGOGICZNEGO

Rada pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych. 

W przedszkolu funkcjonują zespoły :
-WDN
-POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
-EWALUACJI

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Zajęcia finansowane przez organ prowadzący:
-religia
-logopedia
-rytmika
Współpraca z rodzicami

Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:
-wszechstronny rozwój dziecka
-nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
-zapoznanie rodziców z z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy wychowawczo-edukacyjnej
-przekazanie informacji o stanie gotowości dziecka, aby rodzice mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać
-włączenie rodziców do życia grupy i przedszkola.
-promowanie placówki w środowisku lokalnym
-podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców przez pedagogizację.

Formy współpracy z rodzicami
-zebrania ogólne z rodzicami i Radą Rodziców
-zebrania grupowe w poszczególnych grupach wiekowych.
-zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych
-prowadzenie kącika dla rodziców: wystawa prac dzieci, informacje dla rodziców
-włączanie rodziców w organizowanie uroczystości przedszkolnych i imprez.
-konkursy wycieczki.
-angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola./sponsorowanie zakupu mebli, zabawek, naprawa zabawek drobnego sprzętu itp.

Współpraca z innymi instytucjami.

Współpraca z:
Urzędem Gminy
Posterunkiem Policji
Szkołami w Skrwilnie, w Skudzawach i Okalewie
przedszkolami z Rypina
Nadleśnictwem w Skrwilnie
GOPS-em
Gminną Biblioteką
Strażą Pożarną
ze sponsorami
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rypinie

PROMOCJA PLACÓWKI

Działania promocyjne obejmują:
-prowadzenie kroniki przedszkola
-dbałość o dobrą opinię przedszkola
-organizację uroczystości przedszkolnych
-prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu na stronie internetowej przedszkola.
-artykuły prasowe w gazecie lokalnej dotyczące wydarzeń przedszkolnych.
-dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz przedszkola 
-upowszechnianie przedszkola/ Gazeta Skrwileńska/

Dalsze zamierzenia i działania
-zakup mebli przedszkolnych
-doposażenie w zabawki,
-pomoce dydaktyczne
-wymiana parkietu
-zakupienie nowego sprzętu grającego/magnetofony/