AccessibilityDla rodzica

Informacje dla rodziców

Czytaj więcej

Dla przedszkolaka

Ciekawe strony, które warto odwiedzić

Czytaj więcej

Dla nauczycieli

Strony, które warto odwiedzić

Czytaj więcej

Grupy przedszkolne

Grupy przedszkolne

Czytaj więcej

Kalendarz

marzec 2021
npwścps
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Mini-galeria

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg

Nasi partnerzy

Gmina Skrwilno

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skrwilnie

Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Skrwilnie

Gazeta Skrwileńska

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 

 

Odwiedza nas

Dziś 14

Wczoraj 6

Tydzień 14

Miesiąc 87

Wizyt wszystkich 5683

Aktualności

Koncepcja przedszkola

Podstawa prawna:
1/ Rozporządzenie MEN z dnia 07.10.2009r w sprawie nadzoru pedagogicznego/Dz .U. Nr 168, poz 1324/.
2/Statut przedszkola

RAZEM
"Nasze przedszkole jest jak las, w którym
Nie wszystkie drzewa rosną razem.
Niech to dla ciebie będzie drogowskazem:
Nie wszystkie drzewa rosną razem... ."
 
.....Lecz wszystkie zgodnie szumią razem.

Charakterystyka Przedszkola

Przedszkole jest placówką gminną, do której mogą uczęszczać dzieci z terenu całej gminy Skrwilno. Przedszkole otwarte jest w godzinach 6,30-16,00.Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są do naszej placówki na prośbę rodzica Przedszkole prowadzi wczesne wspomaganie
Przedszkole prowadzi kuchnię, dzieci korzystają z trzech posiłków.
Przedszkole posiada ogród przedszkolny z nowocześnie wyposażonym sprzętem.

Wizja przedszkola

Przedszkole jest placówką bezpieczna, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości dziecka.
Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
Przedszkole uwzględnia w swoim działaniu potrzeby środowiska lokalnego.
Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku lokalnym.
Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną , kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

Misja przedszkola

Nasze przedszkole:
-zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo.
-tworzy warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka
-wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
-kształtuje postawy moralne i proekologiczne.
-promuje zdrowie fizyczne i psychiczne.
-przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka
-organizuje sprawne zarządzanie placówką
-analizuje i ocenia efekty swojej pracy .

Model absolwenta przedszkola
-dziecko kończące przedszkole a zaczynające naukę w szkole wykazuje:
 motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego
umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
umiejętność koncentracji uwagi
umiejętność współpracy w grupie
samodzielność
odporność na stres
tolerancję wobec innych
-posiada:
podstawową wiedzę o świecie
pozytywne poczucie własnej wartości
zdolność do obdarzania nauczycielki uwagą i porozumiewania się w sposób zrozumiały dla innych
wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia

-umie
cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję , gdy samodzielnie wykona pracę

-rozumie i zna:
prawa i obowiązki dziecka, respektuje prawa innych ludzi
zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
kulturę i dziedzictwo własnego regionu
symbole narodowe
potrzebę szanowania przyrody i środowiska 
-nie obawia się:
występować publicznie
reprezentować grupę, przedszkole
chwalić się swoimi pomysłami
wykazywać inicjatywę w działaniu
wyrażania swoich uczuć

Zasady pracy

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
zasada indywidualizacji,
zasada integracji,
zasada aktywności
organizowanie życia społecznego

Metody pracy

metoda prof. E. Gruszczyk Kolczyńskiej -dziecięca matematyka 
Metoda Dobrego Startu- metody przygotowujące do nauki czytania i pisania
metoda Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
opowieść ruchowa
Relaksacja
wierszyki do rysowania
Bajkoterapia
Drama
Techniki parateatralne
Burza Mózgów
Pantonima

Codzienne planowanie pracy

-Nasze cele wychowania i edukacji
-Aktualne pory roku
-Działania zorientowane na dziecko
-Święta i uroczystości w przedszkolu
-Tradycje

Przedszkole zgodnie z potrzebami rodziców i wyznawanymi przez nich przekonaniami religijnymi umożliwia dzieciom uczestniczenie w zajęciach z religii. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci innych wyznań.

Adaptacja dziecka w przedszkolu

Cele adaptacje

-Skrócenie procesu adaptacji dziecka w przedszkolu
-Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu PRZEDSZKOLE – DOM.
-Nawiązanie kontaktu z rodzicami w celu ułatwienia dalszej współpracy
-Poznanie się i integracja między rodzicami.

WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI

Placówka jest otwarta na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną.

WSPÓŁPRACA ZESPOŁU PEDAGOGICZNEGO

Rada pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych. 

W przedszkolu funkcjonują zespoły :
-WDN
-POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
-EWALUACJI

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Zajęcia finansowane przez organ prowadzący:
-religia
-logopedia
-rytmika
Współpraca z rodzicami

Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:
-wszechstronny rozwój dziecka
-nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
-zapoznanie rodziców z z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy wychowawczo-edukacyjnej
-przekazanie informacji o stanie gotowości dziecka, aby rodzice mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać
-włączenie rodziców do życia grupy i przedszkola.
-promowanie placówki w środowisku lokalnym
-podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców przez pedagogizację.

Formy współpracy z rodzicami
-zebrania ogólne z rodzicami i Radą Rodziców
-zebrania grupowe w poszczególnych grupach wiekowych.
-zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych
-prowadzenie kącika dla rodziców: wystawa prac dzieci, informacje dla rodziców
-włączanie rodziców w organizowanie uroczystości przedszkolnych i imprez.
-konkursy wycieczki.
-angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola./sponsorowanie zakupu mebli, zabawek, naprawa zabawek drobnego sprzętu itp.

Współpraca z innymi instytucjami.

Współpraca z:
Urzędem Gminy
Posterunkiem Policji
Szkołami w Skrwilnie, w Skudzawach i Okalewie
przedszkolami z Rypina
Nadleśnictwem w Skrwilnie
GOPS-em
Gminną Biblioteką
Strażą Pożarną
ze sponsorami
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rypinie

PROMOCJA PLACÓWKI

Działania promocyjne obejmują:
-prowadzenie kroniki przedszkola
-dbałość o dobrą opinię przedszkola
-organizację uroczystości przedszkolnych
-prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu na stronie internetowej przedszkola.
-artykuły prasowe w gazecie lokalnej dotyczące wydarzeń przedszkolnych.
-dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz przedszkola 
-upowszechnianie przedszkola/ Gazeta Skrwileńska/

Dalsze zamierzenia i działania
-zakup mebli przedszkolnych
-doposażenie w zabawki,
-pomoce dydaktyczne
-wymiana parkietu
-zakupienie nowego sprzętu grającego/magnetofony/

Kadra Pedagogiczna

Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie

mgr Iwona Jeżewska-Świeżak

mgr Marzanna Wrzosińska

mgr Małgorzata Celebudzka

 
 

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2018/2019:

mgr Alicja Bejgier

mgr Małgorzata Błachewicz

mgr Aneta Jeżewska

mgr Anna Celebucka

mgr Anna Kowalska

mgr Iwona Żendarska

   zajęcia dodatkowe:

język angielski

mgr Agata Ewa Cairney

logopedia

 mgr Małgorzata Piasecka

religia

 ks. Bogdan Zalewski